Am 26.05.2019 ist Europawahl. Als EU-Bürger*in kannst du auch in Berlin wählen.

EU-Bürger*innen können in ihrem Herkunftsland oder im Land ihres Aufenthalts wählen. Bist du Staatsbürger*in eines EU-Lands, in Deutschland wohnhaft und offiziell gemeldet? Dann registriere Dich jetzt für das Wähler*innenverzeichnis und gib Deine Stimme für das Europäische Parlament ab!

Informationen über das grüne Wahlprogramm auf Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Polnisch, Russisch und Rumänisch findest du hier.

Warum wählen?

Diese Europawahl wird wichtiger denn je: Rechtspopulist*innen versuchen Europa auseinanderzureißen und über 60 Jahre Europäische Integration zurückzudrehen. Aber Nationalismus kann nicht die Antwort auf die gegenwärtigen Herausforderungen wie Klimakrise und soziale Ungleichheit sein, sondern wir brauchen ein starkes und solidarisches Europa.

Wie geht’s?

 1. Antrag stellen: Fülle Den Antrag aus und unterschreibe das Formular persönlich und von Hand. Der Antrag hat nur eine Seite, die Rückseite darf nicht ausgefüllt werden. Damit das Formular rechtzeitig im Rathaus ist, schicke es bis zum 3. Mai per Post an: Wahlamt Neukölln, Karl-Marx-Str. 83-85, 12043 Berlin
 2. Informieren: Über das Programm der Parteien kannst du dich online informieren, zum Beispiel mit dem Wahl-O-Mat.
 3. Wählen gehen: Wenn Deinem Antrag stattgegeben wird, erhältst Du eine Wahlbenachrichtigung per Post. Mit dieser Benachrichtigung und einem Ausweisdokument kannst Du am 26. Mai in Deinem Wahllokal wählen gehen oder vorher die Briefwahl beantragen.

EN /// The election for the European Parliament is held on 26 May 2019 /// As an EU citizen you can also vote in Berlin.

EU citizens can vote in their country of origin or country of residence. Are you a citizen * of an EU country, resident in Germany and officially registered? Then register now for the electoral register and cast your vote for the European Parliament!

Why voting? This European election is more important than ever: right-wing populists try to tear Europe apart and turn back over 60 years of European integration. But nationalism can not be the answer to the current challenges, such as the climate crisis and social inequality. Instead we need a strong and united Europe.

How does it work?

 1. Apply: Fill out the application and sign the form personally and by hand. The application has only one page, the reverse side may not be completed. For the form to arrive at City Hall on time, please send it by mail latest on 3 May to: Wahlamt Neukölln, Karl-Marx-Str. 83-85, 12043 Berlin
 2. Inform yourself: You can inform yourself online about the program of all parties, for example via the Wahl-O-Mat.
 3. Vote: If your application is accepted, you will receive a polling card by mail. With this notification and a document of identification, you can vote in your polling station on 26 May or apply for a postal vote beforehand.

/// Click here for help in further languages to fill out the application form

/// Click here for the application form

PL /// Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja 2019 roku /// Jako obywatel UE możesz głosować również w Berlinie

Obywatele UE mogą głosować w kraju pochodzenia lub zamieszkania. Jesteś obywatelem* kraju UE, mieszkasz w Niemczech i jesteś oficjalnie zarejestrowany/a? Zarejestruj się teraz na liście wyborców i oddaj swój głos na Parlament Europejski!

Dlaczego głosować? Te wybory europejskie są ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej: prawicowi populiści próbują podzielić Europę i zaprzepaścić ponad 60 lat integracji europejskiej. Jednak nacjonalizm nie może być odpowiedzią na obecne wyzwania, takie jak kryzys klimatyczny czy nierówności społeczne. Zamiast tego potrzebujemy silnej i zjednoczonej Europy.

Jak to działa?

 1. Zastosuj: Wypełnij wniosek i podpisz formularz osobiście i ręcznie. Wniosek ma tylko jedną stronę, odwrotna strona powinna pozostać nie wypełniona. Aby formularz dotarł do Urzędu Miasta w terminie, prosimy o przesłanie go pocztą najpóźniej do 3 maja na adres Wahlamt Neukölln, Karl-Marx-Str. 83-85, 12043 Berlin
 2. Poinformuj się: O programie wszystkich partii możesz dowiedzieć się w internecie, na przykład poprzez Wahl-O-Mat.
 3. Głosowanie: Jeśli Twój wniosek zostanie przyjęty, otrzymasz pocztą kartę do głosowania. Z tym powiadomieniem i dokumentem tożsamości można głosować w lokalu wyborczym w dniu 26 maja lub wcześniej złożyć wniosek o głosowanie drogą pocztową.

/// Kliknij tutaj, aby uzyskać pomoc w innych językach, aby wypełnić formularz wniosku

/// Kliknij tutaj, aby pobrać formularz wniosku

RO /// Poți vota. In 26.05.2019 sunt alegeri europarlamentare /// Dacă ești membru unui stat UE poți vota în Berlin

Cetățenii din UE au dreptul să voteze în țara de proveniență sau în țara în care sunt domiciliați. Ești cetățean al unui stat din UE și locuiești în Germania cu acte (Anmeldebestätigung)? Atunci înregistrează-te ca votant și sprijină cu vocea ta Parlamentul Uniunii Europene!

De ce să votezi? Aceste alegeri sunt foarte importante: Populiști de dreapta încearcă să destrame Europa și pun astfel în pericol peste 60 de ani de integrație europeană. Naționalismus nu poate fi răspunsul la problemele actuale cum ar fi încălyirea globală sau nedreptatea socială. Avem nevoie de o Europă mai puternica și solidară.

Cum procedezi?

 1. Faci o cerere: completează și semnează cererea personal și de mână. Cerearea are doar o pagină, pe verso nu trebuie completat. Ca cererea să ajungă la timp în primărie, trebuie trimisă până în 3 Mai prin poștă la adresa: Wahlamt Neukölln, Karl-Marx-Str. 83-85, 12043 Berlin
 2. Informează-te: Despre programul partidelor, care poate fi accesat online, de exemplu cu Wahl-O-Mat.
 3. Mergi la vot: Dacă cererea ta este acceptată, primești o înștiințare prin poștă. Cu aceasta și un act de identitate poți să votezi în 26. Mai în secția ta de vot sau prin poștă, daca soliciți asta anticipat.

/// Aici puteți primi ajutor pentru completarea cererii

/// Aici găsiți cererea

IT /// Il 26 maggio 2019 si svolgeranno le elezioni per il Parlamento europeo /// Come cittadino di un paese membro dell’Unione Europea puoi votare anche qui a Berlino.

I cittadini europei possono votare nel loro paese di orgine o nel paese in cui risiedono. Sei cittadino di un paese membro dell’Unione Europea e hai registrato la tua residenza qui in Germania? Allora puoi scegliere di votare in Germania anche se ti trovi qui solo temporaneamente per motivi di studio o di lavoro. Registrati nelle liste elettorali e dai il tuo voto per il Parlamento Europeo!

Perché votare? Le elezioni europee di quest’anno sono importanti più che mai: la destra populista cerca di dividere l'Europa e di riportarla indietro di 60 anni. Il nazionalismo però non può essere la risposta alle sfide odierne come la questione ambientale e l'ineguaglianza sociale. Al contrario, abbiamo bisogno di un'Europa forte e solidale.

Per poter essere ammesso a votare qui devi presentare una richiesta:

 1. Compila il modulo e firmalo personalmente e a mano. Il modulo ha solo una pagina, il retro deve rimanere in bianco. Affinché il modulo arrivi per tempo in municipio, spediscilo per posta entro il 3 maggio al seguente indirizzo: Wahlamt Neuköln Karl-Marx-Str. 83-85 12043 Berlin
 2. Informati: Può informarti sui programmi dei partiti anche online, per esempio con Wahl-O-Mat.
 3. Vai a votare: Se la tua richiesta di registrazione viene accettata, riceverai per posta il tuo certificato elettorale. Con il tuo certificato elettorale ed un documento di identità valido puoi recarti a votare il 26 maggio presso il tuo seggio elettorale, l'indirizzo è indicato sul tuo certificato elettorale, oppure puoi richiedere preventivamente il voto per corrispondenza.

/// Clicca qui per la guida alla compilazione

/// Clicca qui per compilare il modulo

BG /// На 26-ти май ще се проведат Европейските избори /// Като гражданин/-ка на Европейския съюз можеш да гласуваш и в Берлин

Гражданин/ка на ЕС /Европейския съюз/ могат да гласуват в страната на произхода или в страната на престоя им. Ти си гражданин на ЕС, живееш и си регистриран в Германия? Тогава се регистрирай в избирателния списък и гласувай за Европейския парламент!

Защо да изберете? Тези европейски избори ще бъдат по-важни от всякога: Десни популисти/ки се опитват да разкъсат Европа и да върнат назад над 60 години европейска интеграция. Но национализма не може да бъде отговор на настоящите предизвикателства, като климатичната криза и социалното неравенство. Ние се нуждаем от силна и солидарна Европа.

Как става?

 1. Направи заявка: Попълни заявката и я подпиши лично на ръка. Заявката се състои само от една страница, обратната страна не може да се попълва. За да постъпи навреме в кметството, изпрати формуляра до 3 май по пощата на: Wahlamt Neukölln, Karl-Marx-Str. 83-85, 12043 Berlin
 2. Информирай се: За програмите и партиите можеш да се информираш онлайн, например чрез WAHL-O-MAT.
 3. Иди да гласуваш: Когато заявката ти бъде потвърдена, ще получиш по пощата едно избирателно известие. С това известие и с един документ за самоличност, на 26-ти май, можеш да отидеш в твоята избирателна секция да гласуваш или по-рано да подадеш заявление за гласуване по пощата.

/// От тук се преминава към помощта за попълване на заявката

/// От тук се преминава към заявката

 

Fill out the application form & send it before 3 May

Download the flyer and share it with friends

Wir starten Kampagne „You can Vote!“